§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego cheapgamepass.com.

2. Operatorem Serwisu jest Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Struga 16/406, 90-513, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 10,000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://cheapgamepass.com/.

4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.

§ 2 SŁOWNICZEK POJĘĆ

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowego cheapgamepass.com:

1.  Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;

3.  Operator – oznacza Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Struga 16/406, 90-513, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 10,000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

4.  Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego cheapgamepass.com, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;

5.  Serwis – oznacza serwis działający pod adresem internetowym https://cheapgamepass.com/;

6.  Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3 ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

 1. W ramach Serwisu dla Użytkowników dostępne są następujące funkcjonalności:
  1. możliwość uzyskania informacji na temat możliwości skorzystania z upustów cenowych na zakup usługi Xbox Game Pass Ultimate oraz artykułów powiązanych z usługą Xbox Game Pass Ultimate (nowe gry w usłudze, rankingi, wiadomości ze świata gier powiązane z usługą),
  2. możliwość komentowania treści umieszczanych przez Operatora w Serwisie;
  3. możliwość dokonywania subskrypcji informacji o pojawiających się komentarzach pod konkretnymi treściami umieszczonymi przez Operatora w Serwisie.
 2. Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, że treści opublikowane na stronach Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny. Szczegółowe informacje na temat promocji i upustów wskazanych w treści Serwisu znajdują się na stronach dostawcy tych usług. Operator nie jest sprzedawcą wskazanych usług, ani w żaden sposób nie pośredniczy w tych transakcjach. Treści zamieszczane w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez Operatora.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 4 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.
 4. Korzystając z możliwości dodania komentarza do treści umieszczonych przez Operatora w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany podać imię oraz adres e-mail, a także potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności poprzez zaznaczenie oświadczeń o zapoznaniu się z każdym z tych dokumentów.
 5. Zamieszczenie przez Użytkownika komentarza do treści umieszczonych przez Operatora w Serwisie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby dokonania publikacji komentarza w Serwisie.
 6. Operator umożliwia Użytkownikom zamówienie subskrypcji wiadomości e-mail obejmujących informacje o zamieszczeniu nowego komentarza pod treścią opublikowaną w Serwisie lub o nowych odpowiedziach na komentarz umieszczony przez tego Użytkownika.
 7. Zamówienie subskrypcji, o której mowa w ust. 6 polega na wyborze rodzaju informacji, których dotyczy subskrypcja, podanie adresu e-mail oraz potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności poprzez zaznaczenie oświadczeń o zapoznaniu się z każdym z tych dokumentów. Subskrypcja jest aktywowana z momentem potwierdzenia zamówienia subskrypcji za pomocą linku aktywacyjnego, wysyłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy zamówieniu subskrypcji.
 8. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Usług.
 9. Operator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin udostępniony jest pod adresem: https://cheapgamepass.com/terms/; Polityka udostępniona jest pod adresem: https://cheapgamepass.com/privacy-policy/.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu obejmują:
  1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadające dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarkę stron internetowych spełniającą najnowsze standardy www z włączoną obsługą JavaScript i cookies (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej.
 11. Operator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej. 
 12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 6 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych celach niż na dozwolony użytek prywatny. 
 2. Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis na swoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Poszczególne dokumenty zamieszczone w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. 
 4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Operatora są zabronione. 
 5. Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez Operatora są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. 
 6. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe podmiotów trzecich należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu Operatora nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego właściciela takich znaków.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres poczty elektronicznej [email protected].
 2. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
  2. adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
  4. wskazanie żądań zgłaszającego reklamację. 
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji decyduje data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Operator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Operatora. 
 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. 

2. Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected].

3. Ostatnie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 10.11.2021.